1- Udostępnianie danych z ewidencji ludności

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

 

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

Nr 1

UDOSTĘPNIANIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW

OSOBISTYCH ORAZ UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM

OSOBISTYM

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach, pok. nr 5,

tel. 25 631-26-58 w.35

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAW Jadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY Odpowiedź w formie pisemnej na złożony wniosek,
– w przypadku odmowy udostępnienia danych wydanie decyzji     administracyjnej.
WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wypełniony formularz wniosku,

2. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym znajdującej się w posiadaniu tut. Urzędu Gminy (dołączenie do wniosku kserokopii dokumentów świadczących o interesie prawnym w pozyskaniu danych/dokumentacji – oryginały do wglądu),

3. Uwiarygodnienie interesu faktycznego, w przypadku nie wykazania interesu prawnego w otrzymaniu danych/dokumentacji,

4. Dowód dokonania opłaty.

OPŁATY Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w rejestrze mieszkańców Gminy Wodynie lub w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym wynosi – 31 zł

2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić w  pok. nr 11 Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy  Urzędu Gminy w Wodyniach – BS Siedlce o/Wodynie

21 9194 0007 0050 0135 2000 0010

CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY 7 dni, w przypadku decyzji do 1 miesiąca.
TRYB ODWOŁAWCZY Odwołanie składa się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
INNE INFORMACJE Osobom i podmiotom, które nie wskażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
FORMULARZ DO POBRANIA Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku

1-Wzór wniosku o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167,

poz. 1131 ze zm.),

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U z 2012 r.,

poz. 1282 ze zm.),

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie opłat

za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej

z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r., Nr 195, poz. 1153 ze zm.).

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2010

roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów

Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r. Nr 243,

poz. 1452 ze zm.),

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:

Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.).