2- Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

Nr 2

 

ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW GMINY WODYNIE LUB REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW W GMINIE WODYNIE
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach,

pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAW Jadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY Wydanie zaświadczenia osobie, której ono dotyczy lub pełnomocnikowi.
WYMAGANE DOKUMENTY 1. Podanie od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnymi dołączenie jego kserokopii do podania) oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY 1. Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości – 17,00 zł

2. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa) gdy strona działa przez pełnomocnika – 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić się w pok. nr 11 Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy  Urzędu Gminy

w Wodyniach – BS Siedlce o/Wodynie

21 9194 0007 0050 0135 2000 0010

CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY Termin załatwienia sprawy wynosi 7 dni od daty wpływu podania. Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.
TRYB ODWOŁAWCZY Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienie zażalenia do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
INNE INFORMACJE Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: urzędowego potwierdzenia określonych faktów wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
FORMULARZ DO POBRANIA Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy

2 -Wniosek o wydanie zaświadczenia z RejestruMieszkańców

PODSTAWA PRAWNA • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze. zm.)

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

• Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.).