3- Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego

 

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

Nr 3

 

WYDANIE  ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE DOWODU OSOBISTEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach,

pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAW Jadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego (ważne jest do czasu wydania nowego dowodu

osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące).

WYMAGANE DOKUMENTY 1. Utratę dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty dowodu osobistego

• w formie dokumentu elektronicznego – tylko w organie gminy, który wydał dowód

osobisty, poświadczenie zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu wydawane jest

na żądanie,

• osobiście – w organie dowolnej gminy,

• w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej – osoby przebywające

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście lub pisemnie za pomocą poczty

lub telefaksu

OPŁATY Opłaty skarbowej nie pobiera się
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu padania.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje

w drodze postanowienia.

TRYB ODWOŁAWCZY Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Mazowieckiego

w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

INNE INFORMACJE 1. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym

najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę

konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu

wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków,

w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej,

2. Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie

nowego dokumentu w dowolnym Urzędzie Gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

FORMULARZ DO POBRANIA Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy w Wodyniach

3 -Formulasz zgłoszena utraty lub zniszczenia dowoduosobistego

 

PODSTAWA PRAWNA • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131

z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru

dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów

osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r., poz. 212).