4- Wydanie dowodu osobistego

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

Nr 4

 

 

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach,

pok. nr 5,  tel. 25 631-26-58 w.35.

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAW Jadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY – W dniu złożenia wniosku – wydanie poświadczenia złożenia wniosku, które należy zwrócić przy odbiorze dowodu osobistego
– Wydanie dowodu osobistego w terminie określonym na otrzymanym poświadczeniu.
WYMAGANE DOKUMENTY 1. wniosek w postaci papierowej o wydanie dowodu osobistego wypełniony pismem

drukowanym (czarnym lub niebieskim kolorem) własnoręcznie podpisany i osobiście

złożony w dowolnym Urzędzie Gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

• jeśli wniosek jest składany w postaci elektronicznej, musi być opatrzony

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego

kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy,

2. 1 aktualna fotografia w pozycji frontalnej (kolorowa, o wymiarach 35×45 mm, pokazującą

wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami).

DOPUSZCZA SIĘ FOTOGRAFIĘ:

• w ciemnych okularach dla osoby z wadą wzroku potwierdzoną przez orzeczenie

o niepełnosprawności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.),

• w nakryciu głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii potwierdzone

przez zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej

Polskiej.

OPŁATY Opłaty skarbowej nie pobiera się
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY Niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
TRYB ODWOŁAWCZY W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Siedlce. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
INNE INFORMACJE  
FORMULARZ DO POBRANIA Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy w Wodyniach

4-wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego

PODSTAWA PRAWNA •Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r., Nr 167, poz. 1131

z późn. zm.),

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru

dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów

osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2015 r., poz. 212).