7-Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

Nr 7

 

 

WYMELDOWANIE LUB UCHYLENIE ZAMELDOWANIA (WYMELDOWANIA)

W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAW Jadwiga Majek pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji uzyskanych od organów Policji, Sądów, organów paszportowych, polskich placówek dyplomatycznych, Biura Informacji i Statystyki Centralnego Zarządu Służby Więziennej lub Krajowego Rejestru Karnego, oględzin lokalu.
WYMAGANE DOKUMENTY Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:

1. złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie;

2. przedłożyć – do wglądu – oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny lokalu), których kserokopię należy dołączyć do akt sprawy.

3. Dowód opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

OPŁATY 1. Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 zł

2. Opłata skarbowa:

• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł

• opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłatę należy uiścić w pok. nr 11 Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy  Urzędu Gminy w Wodyniach – BS Siedlce o/Wodynie 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010

CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu.
TRYB ODWOŁAWCZY Od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Wodynie stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji.
INNE INFORMACJE 1. Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie, 2. W trakcie postępowania o wymeldowanie badana jest przesłanka dobrowolnego i trwałego opuszczenia lokalu.
FORMULARZ DO POBRANIA Brak
PODSTAWA PRAWNA • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze. zm.), w tym art. 35 lub 31 ust.1,

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., poz. 267 ze zm.).