14-Zgłoszenie urodzenia dziecka

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 14

 

SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA W TRYBIE REJESTRACJI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach

pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Renata Bareja

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Sporządzenie aktu urodzenia i wydanie odpisu skróconego aktu.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Zgłoszenie urodzenia noworodka (karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazane przez podmiot wykonujący działalność leczniczą)

2. Dowody osobiste rodziców dziecka

OPŁATY Zwolnione z opłaty skarbowej.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY W dniu przybycia do Urzędu
TRYB ODWOŁAWCZY Nie służy odwołanie w trybie administracyjnym
INNE INFORMACJE Zgłoszenia może dokonać  matka lub ojciec dziecka osobiście posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeśli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Osoba dokonująca zgłoszenia otrzymuje bezpłatnie 1 odpis skróconego aktu urodzenia.

W zastępstwie rodziców dziecka rejestracji urodzenia może dokonać inna osoba po przedstawieniu upoważnienia

z urzędowo poświadczonymi podpisami.

FORMULARZ DO POBRANIA brak
PODSTAWA PRAWNA Art.52,53,55,56,57 i 59 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014,poz.1741),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r.                      w sprawie sposobu prowadzenia rejestru

stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U.                  z 2015r., poz.225)