15-Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 15

 

PRZYJĘCIE OŚWIADCZEŃ O UZNANIU OJCOSTWA
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach

pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Renata Bareja
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje, na wniosek matki lub ojca dziecka, pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa, wpisanie w akcie urodzenia wzmianki dodatkowej.

WYMAGANE DOKUMENTY Do uznania ojcostwa konieczna jest obecność obojga rodziców.  Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa w sądzie.
OPŁATY Nie podlega opłacie skarbowej.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY W dniu zgłoszenia oświadczenia.
TRYB ODWOŁAWCZY Jeżeli Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmówi przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy, o przyczynach odmowy i możliwości ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

 

INNE INFORMACJE Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa dokonuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego.

Termin złożenia oświadczeń o uznaniu ojcostwa  – w chwili sporządzenia aktu urodzenia dziecka bądź nie później niż przed ukończeniem przez dziecko 18 roku życia. Z ważnych względów można również dokonać uznania ojcostwa dziecka poczętego, ale nienarodzonego.

 

FORMULARZ DO POBRANIA brak
 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz. 1741 z poźn. zm)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz.788 z późn. zm)