16-Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC (ślub cywilny)

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 16

 

AKT MAŁŻEŃSTWA SPORZĄDZONY POPRZEZ ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED

KIEROWNIKIEM USC

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Renata Bareja,  pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzenie aktu małżeństwa i wydanie jednego odpisu skróconego aktu małżeństwa.
 

WYMAGANE DOKUMENTY

Dowody osobiste narzeczonych, odpisy skrócone aktów urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu małżonka (w przypadku wdowca lub wdowy), odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dotyczy osób rozwiedzionych).

Powyższych aktów nie składa się, jeżeli akty zostały sporządzone w USC Wodynie.

OPŁATY Opłata skarbowa wynosi 84 zł – za sporządzenie aktu małżeństwa w pok. 11 Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY Nupturienci zgłaszają się w czasie od 6 miesięcy do  1  miesiąca  przed wyznaczoną datą ślubu. Z ważnych względów Kierownik USC może  skrócić w/w termin.
INNE INFORMACJE W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają aktualne dokumenty tożsamości.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany przedstawić dokument tożsamości, złożyć odpis aktu urodzenia, a jeśli jest rozwiedziony(a) lub wdowiec(a) – dokument potwierdzający ten fakt i zaświadczenie, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo.

Jeżeli otrzymanie w/w dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.

Wszystkie dokumenty zagraniczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Obcokrajowiec nie posługujący się językiem polskim dokumenty do ślubu                i oświadczenia woli o zawarciu związku małżeńskiego składa w obecności tłumacza przysięgłego. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

 

PODSTAWA PRAWNA

Art.53-62 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2011, Nr 212, poz.1264),

Art.1 § 1, art.9 § 1, art.15 i art.88 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

(Dz. U. z 2012, poz.788 z późn. zm.)

§ 4, § 5 pkt. 1, § 6 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r.

w sprawie szczegółowych zasad sporządzenia aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,

ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń

i protokołów (Dz.U. Nr 136 z 1998 r., poz.884 z późn. zm.)