Aktualności z lat 2018 – 2019


16.08.2019 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019 – 2020

Wójt Gminy Wodynie informuje, że dnia 16 sierpnia 2019 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019 – 2020 w obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozstrzygnięcia.

Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Wodynie z dnia 16.08.2019 r.


16.08.2019 r.

Powołanie Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019 – 2020

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Wodynie z dnia 16.08.2019 r.


5.08.2019 r.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019-2020

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019-2020 w obszarach wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zgłoszenia można wysyłać pocztą lub składać osobiście w Urzędzie Gminy w Wodyniach przy ul. Siedleckiej 43, 08-117 Wodynie w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r.

Formularz_zgłoszenia_przedstawiciela_organizacji


15.07.2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie na lata 2019 – 2020

Wójt Gminy Wodynie informuje, że dnia 15 lipca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019-2020 w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Wodynie z dnia 15 lipca 2019 r.


13.05.2019 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie na 2019 rok 

Wójt Gminy Wodynie informuje, że dnia 30 kwietnia 2019 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2019 roku w obszarach:

  1. ochrona i promocja zdrowia;
  2. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozstrzygnięcia.

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Wodynie z dnia 30 kwietnia 2019 r.


17.04.2019 r.

Powołanie Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2019 r.

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Wodynie z dnia 16.04.2019 r.


14.03.2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r. pt. „Razem dla przyrody gminy Wodynie”

Ogłoszenie

Oferta


11.03.2019 r.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie na 2019 rok

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w roku 2019 w obszarach:

  1. ochrona i promocja zdrowia;
  2. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia 25 marca 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy


11.03.2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie na 2019 rok 

Wójt Gminy Wodynie informuje, że dnia 11 marca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2019 roku w obszarach:

  1. ochrona i promocja zdrowia;
  2. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 11 marca 2019 r. 


5.03.2019 r.

Sprawozdanie z Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

Sprawozdanie za 2018 rok


4.03.2019 r.

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

1 marca 2019 roku weszły w życie nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych.

W październiku 2018 roku wydane zostały nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konieczność wydania stosownych rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy z 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909 z późn. zm.), która uczyniła Przewodniczącego Komitetu organem właściwym do wydania aktów, w miejsce ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.
Rozporządzenia te między innymi wprowadziły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory mają obowiązywać w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.
Nowe wzory dostępne są już na naszej stronie DRUKI I FORMULARZE

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

2018.10.25

Projekt dokumentu, objętego konsultacjami.


Oferta na realizację zadania publicznego w obszarze: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 2018.06.28
 Na realizację zadania publicznego w obszarze „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę złożyło Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je na adres e-mail: zastepca@wodynie.eu

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy: zastepca@wodynie.eu  bądź telefoniczny: 696565333.

Oferta Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica (MAŁE GRANTY)


Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert Gminy Wodynie.

2018.04.12

Wójt Gminy Wodynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków  komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w roku 2018.
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie do 18 kwietnia 2018 r.

Formularz zgłoszenia


 2018.03.08, aktualizacja: 2018.03.12

Na realizację zadania publicznego w obszarze „porządek i bezpieczeństwo publiczne” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę złożyła Fundacja Verita.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je na adres e-mail: zastepca@wodynie.eu

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy: zastepca@wodynie.eu  bądź telefoniczny: 696565333.

Oferta_Fundacja_Verita (MAŁE GRANTY)