20-Wydanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 20

 

WYDANIE ODPISÓW AKTÓW URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach

pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.

OSOBA WŁAŚCIWA

DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Renata Bareja

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie odpisu skróconego, zupełnego lub wielojęzycznego aktu stanu cywilnego.
WYMAGANE DOKUMENTY – wniosek o wydanie odpisu

– dowód osobisty

-udokumentowane pokrewieństwo, powinowactwo lub przedstawienie interesu prawnego do pobrania odpisu

 

OPŁATY Opłata skarbowa wynosi:

22 zł –  za odpis skrócony i wielojęzyczny, 33 zł  – za odpis zupełny.

w pok. nr 11 Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy                         w Wodyniach  Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010.

Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje zwolnienia z opłaty we właściwych przypadkach.

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY Bez zbędnej zwłoki.
TRYB ODWOŁAWCZY brak
INNE INFORMACJE Odpisy wydaje się na wniosek:

– osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony,

– jej wstępnych (rodzice, dziadkowie),

– jej zstępnych (dzieci, wnuki),

– rodziców,

– rodzeństwa,

– małżonka,

– przedstawiciela ustawowego

oraz na wniosek sądu lub innego organu państwa.

Z wnioskiem może wystąpić także każda osoba, która wykaże interes prawny do otrzymania dokumentu.

 

FORMULARZ DO POBRANIA

Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu

20 -Wniosek o wydanie aktu stanu cywilnego

 

PODSTAWA PRAWNA

– Ustawa z dnia z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz. 1741 z poźn. zm.)

– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)