21-Wpisanie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 21

 

 

WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO

DO REJESTRU STANU CYWILNEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach

pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Renata Bareja

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego.
WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wniosek z oświadczeniem strony, że akt nie był uprzednio wpisany w urzędzie stanu cywilnego w Polsce,

2. Dowód osobisty (dla cudzoziemca paszport i dokument potwierdzający zameldowanie w rejonie USC),

3. Oryginał dokumentu zagranicznego, który ma być wpisany, względnie fotokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt i jest uprawniony do wydawania z niego odpisów oraz jego urzędowe tłumaczenie.

4. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY Opłata skarbowa wynosi –50 zł, pok. nr 11  lub przelewem na konto Urzędu Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY Niezwłocznie a w sprawach skomplikowanych do 2 tygodni
TRYB ODWOŁAWCZY Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji,

jeżeli:

1) dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu

cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie został wydany

przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub

potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon;

2) zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;

3) transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Odwołanie od odmowy wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika tut. USC                w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

INNE INFORMACJE Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przenosi się do rejestru stan cywilnego, w formie czynności materialno-technicznej, zamieszczając                        w akcie stanu cywilnego adnotację o transkrypcji.
FORMULARZ DO POBRANIA Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu

 

21 a -Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do Rejestru StanuCywilnego

21 b-Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwado Rejestru Stanu Cywilnego

21 c -Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do Rejestru StanuCywilnego

PODSTAWA PRAWNA Art.104 – 108 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz.1741),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r., poz.225).