22- Sprostowanie aktu stanu cywilnego

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 22

 

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach

pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Renata Bareja

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wpisanie w akcie stanu cywilnego wzmianki dodatkowej.

Wydanie wnioskodawcy odpisu zupełnego sprostowanego aktu stanu cywilnego.

WYMAGANE DOKUMENTY 1. Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, na podstawie którego zostanie

sprostowany błędny zapis.

2. Pełnomocnictwo do dokonania czynności i odbioru decyzji w przypadku

występowania z wnioskiem innej osoby.

Akt urodzenia można sprostować na podstawie aktu małżeństwa rodziców, bądź aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, a jeżeli zostało uznane – na podstawie aktów urodzeń rodziców

Akt małżeństwa prostuje się na podstawie aktów urodzenia osób zawierających małżeństwo

Akt zgonu może być sprostowany na podstawie aktu małżeństwa lub aktu urodzenia zmarłego.

OPŁATY Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi – 39 zł

w pok. nr 9 Urzędu Gminy lub przelewem na konto Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY Do 30 dni od daty wpływu wniosku.
TRYB ODWOŁAWCZY Odwołanie od decyzji odmawiającej sprostowania aktu stanu cywilnego wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za

pośrednictwem Kierownika tut. USC w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

INNE INFORMACJE Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej. W razie błędnego lub nieścisłego zredagowania aktu – do sprostowania właściwa jest droga sądowa.

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego, który go

sporządził. Jeżeli sprostowanie akty stanu cywilnego nie jest możliwe przez kierownika urzędu stanu cywilnego na

podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one

zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu

cywilnego – sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym.

FORMULARZ DO POBRANIA Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy  w Wodyniach

22 -Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

 

PODSTAWA PRAWNA

-Art.35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1741)

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru

stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz.225).

Opracowała: Bareja Renata 

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki