23-Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 23

 

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach

pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Renata Bareja

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie odpisu zupełnego uzupełnionego aktu stanu cywilnego.

Wpisanie w akcie stanu cywilnego wzmianki dodatkowej

WYMAGANE DOKUMENTY Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stan cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny.
OPŁATY Opłata skarbowa wynosi – 39 zł

w pok. nr 11 Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Wodyniach  Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY Do 30 dni od daty wpływu wniosku
TRYB ODWOŁAWCZY brak
INNE INFORMACJE Uzupełnienie aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
FORMULARZ DO POBRANIA Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy w Wodyniach

23 -Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

 

PODSTAWA PRAWNA

-Art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz.1741),

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu

cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r., poz.225),

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z  2013 r., poz. 267 z późn. zm)

– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)