24-Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 24

 

 

ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach

pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Renata Bareja

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie decyzji o odtworzeniu aktu stanu cywilnego, sporządzenie aktu, wydanie 3 szt. odpisu aktu.
WYMAGANE DOKUMENTY 1. Wniosek ,

2. Dokument potwierdzający zdarzenie za granica lub jego uwierzytelniona kopia,

3. Dowód osobisty,

4. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

OPŁATY Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi – 39 zł

w pok. nr 9 Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Wodyniach  Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY Do 30 dni od daty wpływu wniosku
 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC w Wodyniach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
INNE INFORMACJE Wniosek o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny, lub osoba która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.

Dokonując odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu

stanu cywilnego dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy, w formie czynności materialno-technicznej, pisownię do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie odtworzenia.

Jeżeli jest odtwarzana treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, a jest brak oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, oświadczenia takie małżonkowie mogą złożyć w składanym wniosku o odtworzenie albo w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia, W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

FORMULARZ DO POBRANIA Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5

24 -Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego

 

 

PODSTAWA PRAWNA

Art. 109 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1741),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru

stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz.225).