25-Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 25

 

 

OŚWIADCZENIE O POWROCIE OSOBY ROZWIEDZIONEJ DO NAZWISKA,

KTÓRE NOSIŁA PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA SKŁADANE PRZED KIEROWNIKIEM USC

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach

pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY  

Renata Bareja

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego i wpisanie wzmianki do aktu małżeństwa.
WYMAGANE DOKUMENTY 1. Dowód osobisty

2. Prawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu małżeństwa

3. Dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

OPŁATY Opłata skarbowa – 11 zł

w pok. nr 11 Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy                        w Wodyniach  Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY Przyjęcie oświadczenia oraz wpisanie wzmianki do aktu małżeństwa znajdującego się w księgach USC Wodynie  następuje w dniu złożenia oświadczenia.
TRYB ODWOŁAWCZY Nie służy odwołanie w trybie administracyjnym.
INNE INFORMACJE Oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem. Oświadczenie może być złożone w terminie 3 miesięcy od czasu uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Zgodnie z art.6, ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014, poz.1628 z późn. zm.).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie

czynności urzędowej.

FORMULARZ DO POBRANIA Brak
PODSTAWA PRAWNA Art.59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r., poz. 788 z późn. zm.),

Art.90 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1741),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r.                   w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz.225).

 

Opracowała: Bareja Renata

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki