52-Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

 

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

Nr 52
 

REKLAMACJA NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW

I SPISIE WYBORCÓW

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach,

pok. Nr 5, II piętro,  tel.25 631 26 58 w. 35.

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAW Jadwiga Majek

 

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY Wydanie decyzji administracyjnej

 

WYMAGANE DOKUMENTY Pisemna reklamacja wskazująca na nieprawidłowości lub ustnie do protokołu.

 

OPŁATY Brak

 

CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY 3 dni od daty złożenia reklamacji.

 

TRYB ODWOŁAWCZY Od decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

INNE INFORMACJE 1. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek każdego, do wglądu w Urzędzie Gminy.

2. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidlowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:

a) pominięcia wyborcy w rejestrze,

b) wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,

c) niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru.

 

FORMULARZ DO POBRANIA Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy w Wodyniach, pokój nr 5, w godz. 745– 1545  lub na stronie internetowej www.wodynie.eu

 

PODSTAWA PRAWNA 1)  Ustawa z dnia 31 sierpnia 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

2)  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

3)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polaską  innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158, poz. 941).

 

 

Opracowała:  Jadwiga Majek

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki