53-Udostepnianie rejestru wyborcow

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

 

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

Nr 53
 

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

pok. Nr 5, II piętro, numer telefonu 25 631 26 58 w. 35.

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAW Jadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu, w Urzędzie Gminy, na pisemny wniosek.

Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek, i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców.

 

WYMAGANE DOKUMENTY – wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

– dowód osobisty do wglądu.

 

OPŁATY Brak

 

CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY Udostępnienie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY Nie dotyczy

 

INNE INFORMACJE  

 

FORMULARZ DO POBRANIA Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy w Wodyniach, pokój nr 5, w godz. 745– 1545

53 -WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

PODSTAWA PRAWNA 1) Ustawa z dnia 31 sierpnia 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.),

2)  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

3)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polaską  innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158, poz. 941).