55-Udostepnienie spisu wyborców

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

 

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

Nr 55
 

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach,

pok. Nr 5, II piętro, tel. 25 631 26 58 w. 35.

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAW Jadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY Między 21 a 8 dniem przed dniem wyborów każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporzadzony, czy został w spisie uwzględniony.

Udostępnienie spisu wyborców polega na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców.

 

WYMAGANE DOKUMENTY – wypełniony wniosek złożony przez osobe uprawnioną,

– dowód osobisty do wglądu.

 

OPŁATY Brak

 

CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY Niezwłocznie po złożeniu wniosku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY Nie dotyczy

 

INNE INFORMACJE  

 

FORMULARZ DO POBRANIA Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy w Wodyniach, pokój nr 5, w godz. 745– 1545

55 -WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE SPISU WYBORCÓW

PODSTAWA PRAWNA

 

1) Ustawa z dnia 31 sierpnia 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

2)  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

3)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polaską  innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158, poz. 941).