56-Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

 

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

Nr 56
 

                       WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA                      

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach,

pok. Nr 5, II piętro, tel. 25 631 26 58 w. 35.

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAW Jadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

WYMAGANE DOKUMENTY – wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia,

– dowód osobisty do wglądu.

 

OPŁATY Brak

 

CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY Niezwłocznie

 

TRYB ODWOŁAWCZY Brak

 

INNE INFORMACJE 1) Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się wyborcy w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, w wyborach Prezydenta RP, w wyborach do Parlamentu Europejskiego i referendum ogólnokrajowym.

2) Zaświadczenie o prawie do głosowania wydaje się do chwili przekazania spisu wyborców przewodniczącemu właściwej obwodowej komisji wyborczej.

3) Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się za pokwitowaniem osobiście, lub przez upoważnioną pisemnie osobę, przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz PESEL wyborcy.

4. Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.

 

FORMULARZ DO POBRANIA Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy w Wodyniach, pokój nr 5, w godz. 745– 1545  lub na stronie internetowej www.wodynie.eu

 

PODSTAWA PRAWNA 1)  Ustawa z dnia 31 sierpnia 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

2)  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

3)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie  spisu wyborców (Dz.U. Nr 158, poz. 942).