18-Zaświadczenie o zdolnosci prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 18

 

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI  PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach

pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Renata Bareja

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.
 

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoba przedkłada dokument tożsamości oraz składa do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego:

– zapewnienie,

– dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,

-wniosek

OPŁATY Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą – 38 zł

w pok. nr 11 Urzędu Gminy  lub przelewem na konto Urzędu Gminy                          w Wodyniach  Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY W dniu złożenia wniosku w USC
TRYB ODWOŁAWCZY Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika tut. USC w terminie 7 dni od

dnia doręczenia postanowienia stronie.

INNE INFORMACJE Osoba, która nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej , składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim, potwierdzającym małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Zgodnie z art.6, ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz.1628 z późn. zm.). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

FORMULARZ DO POBRANIA Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy w Wodyniach

18-Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnego zawarcia małżeństwa za granicą

PODSTAWA PRAWNA Art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014, poz.1741)

Art.217, 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz.267)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu

cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015r., poz.225).

Opracowała: Bareja Renata 

Zatwierdził: Wojciech Klepacki