27- Zmiana imion i nazwisk

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 27

 

ZMIANA IMION I NAZWISK
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach

pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Renata Bareja
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie decyzji o zmianie imienia (nazwiska)
WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o zmianę imienia/nazwiska który zawiera:

1)       Dane osoby, której zmiana dotyczy:

a)       imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,

b)       wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,

c)       numer PESEL

2)       imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana;

3)       uzasadnienie,

4)       adres do korespondencji wnioskodawcy,

5)       wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów.

6)       oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.

Wnioskodawca przedstawia aktualny dokument stwierdzający tożsamość.

OPŁATY Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi – 37 zł

w pok. nr 11 Urzędu Gminy lub przelewem na konto Urzędu Gminy                        w Wodyniach  Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY Do 30 dni
 

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Kierownika USC w Wodyniach w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
INNE INFORMACJE Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego lub za pośrednictwem polskiego konsula jeżeli osoba mieszka za granicą.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

1)       imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego                                               z godnością człowieka;

2)       na imię lub nazwisko używane;

3)       na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

4)      na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

FORMULARZ DO POBRANIA Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy                  w Wodyniach

27 -Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z  2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)

Opracowała: Bareja Renata

Zatwierdził: Wojciech Klepacki