58-Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

 

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

Nr 58
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Referat Finansowy, pok. Nr 6, II piętro

tel. 25 631 26 58 w. 36

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Magdalena Szostek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego, który składa się  w terminie:

–         od dnia 1 lutego do ostatniego dnia miesiąca

–          od 1 sierpnia  do 31 sierpnia  danego roku

Załączniki:

Faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

OPŁATY Nieodpłatnie.
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o zwrot podatku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminach:

–  2-30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w lutym

–  1-31 października w przypadku złożenia wniosku w sierpniu.

TRYB ODWOŁAWCZY Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
INNE INFORMACJE
FORMULARZ DO POBRANIA Wniosek  w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,  pok. nr 6

Wniosek

Zestawienie faktur

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczna w związku ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie o dzierżawieniu-użytkowaniu gruntow

Klauzula informacyjna

PODSTAWA PRAWNA

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 2096 z późn. zm.),

– Art. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 z późn. zm.).