59-Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

 

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

Nr 59
ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY,

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI  W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

OSOBY FIZYCZNE

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Referat Finansowy, pok. nr 6, II piętro, tel. 25 631 26 58 wew. 36
OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Magdalena Szostek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie decyzji administracyjnej
WYMAGANE DOKUMENTY W zależności od rodzaju sprawy:

  • wniosek o odroczenie terminu płatności podatku  lub
  • podanie o umorzenie zaległości podatkowej lub
  • podanie o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej
  • dokumenty potwierdzające wniosek podatnika i inne na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego
OPŁATY Nieodpłatnie
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, w sprawie szczególnie skomplikowanej  w ciągu 2 miesięcy.
TRYB ODWOŁAWCZY W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie.
INNE INFORMACJE  –
FORMULARZ DO POBRANIA Wniosek  dostępny w pok. nr 6

59-Oświadczenie o stanie majątkowym

PODSTAWA PRAWNA Art.  67a i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 z poźn. zm.)