60-Wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej, dochodowości z gospodarstwa rolnego

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

 

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

Nr 60
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU LUB NIE FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATKOWEJ, DOCHODOWOŚCI Z GOSPODARSTWA ROLNEGO
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Referat Finansowy, pok. nr 6, II piętro

tel. 25 631 26 58 wew. 36

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Magdalena Szostek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie zaświadczenia
WYMAGANE DOKUMENTY – wniosek o wydanie zaświadczenia

– dowód wniesienia opłaty skarbowej

OPŁATY Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17,00 zł.

Opłaty dokonuje się w Urzędzie Gminy  Wodynie pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.45 lub na konto bankowe nr  21 9194 0007 0050 0135 2000 0010 BS Siedlce O/Wodynie z adnotacją dotyczącą zaświadczenia. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokumentu przelewu.

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY Nie później niż do 7 dni.
TRYB ODWOŁAWCZY W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
INNE INFORMACJE Organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów  lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub ze względu na interes prawny osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia.
FORMULARZ DO POBRANIA Wniosek o wydanie zaświadczenia w pok. nr 6.

60-Wniosek o wydanie zaświadczenia

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z poźn. zm.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).