61-Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

 

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

Nr 61
WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH

LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Referat Finansowy, pok. nr 6, II piętro,

tel. 25 631 26 58 wew. 36

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Magdalena Szostek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie zaświadczenia
WYMAGANE DOKUMENTY – wniosek o wydanie zaświadczenia

– dowód wniesienia opłaty skarbowej

OPŁATY Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 21,00 zł.

Opłaty dokonuje się w Urzędzie Gminy  Wodynie pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45-15.45 lub na konto bankowe nr  21 9194 0007 0050 0135 2000 0010 BS Siedlce O/Wodynie z adnotacją dotyczącą zaświadczenia. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokumentu przelewu.

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY Niezwłocznie, nie później niż do 7 dni.
TRYB ODWOŁAWCZY W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego               w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.
INNE INFORMACJE Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości  wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.
FORMULARZ DO POBRANIA Wniosek o wydanie zaświadczenia w pok. nr 6.

61-Wniosek-o-wydanie-zaświadczenia

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz 1000 z późn. zm.).