62-Złożenie informacji w celu ustalenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości przez osoby fizyczne

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

 

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

Nr 62
ZŁOŻENIE INFORMACJI W CELU USTALENIA

PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Referat Finansowy, pok. nr 6, II piętro

tel. 25 631 26 58 wew. 36

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Magdalena Szostek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY -przyjęcie i weryfikacja informacji lub korekty informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości złożonych przez osoby  fizyczne,

-wydanie decyzji

WYMAGANE DOKUMENTY brak
OPŁATY nieodpłatnie
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY 30 dni
TRYB ODWOŁAWCZY Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach  ul. Piłsudskiego 40 za pośrednictwem tut. organu podatkowego                        w terminie  14 dni od daty doręczenia decyzji.
INNE INFORMACJE Złożenie informacji lub korekty informacji  przez podatnika
w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia (nabycia, zbycia nieruchomości).
FORMULARZ DO POBRANIA Formularze:

Ir-1-informacja-o-gruntach

zir-1-dane-o-przedmiotach-podlegajacych-opodatkowaniu

zir-2-dane-o-przedmiotach-zwolnionych-z-opodatkowania

zir-3-dane-pozostalych-podatnikow

klauzula-informacyjna

***

In-1-informacja-o-nieruchomosciach-i-obiektach-budowlanych

zin-1-dane-o-przedmiotach-podlegajacych-opodatkowaniu

zin-2-dane-o-przedmiotach-zwolnionych-z-opodatkowania

zin-3-dane-pozostalych-podatnikow

klauzula-informacyjna

***

Il-1-informacja-o-lasach

zil-1-dane-o-przedmiotach-podlegajacych-opodatkowaniu

zil-2-dane-o-przedmiotach-zwolnionych-z-opodatkowania

zil-3-dane-pozostalych-podatnikow

klauzula-informacyjna

PODSTAWA PRAWNA – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 z późn. zm.),

– ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1170 z poźn. zm.),

– ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm.),

– ustawa z  dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.).