63- Złożenie deklaracji w celu ustalenia podatku od środków transportowych przez osoby fizyczne

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

 

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

Nr 63
ZŁOŻENIE DEKLARACJI  W CELU USTALENIA PODATKU

OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE

MIEJSCE ZAŁATWIENIA

SPRAWY

 

 Referat Finansowy, pok. nr 6, II piętro,

tel. 25 631 26 58 wew. 36

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 

Ewa Adamiak
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Przyjęcie i weryfikacja deklaracji na podatek od środków transportowych złożonej przez osoby fizyczne i prawne.
WYMAGANE DOKUMENTY

 

brak
OPŁATY

 

brak
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Niezwłocznie.
TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.
INNE INFORMACJE Deklaracje na podatek od środków transportowych za dany rok podatkowy składa się w terminie do 15 lutego, korekty deklaracji składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia (nabycie, zbycie pojazdu).
FORMULARZ DO POBRANIA

 

Deklaracja DT-1, załącznik do deklaracji DT-1, DT-1/A , pok.nr 6.

Dt-1 deklaracja

Dt-1a załącznik do deklaracji

Klauzula informacyjna

PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 9 ust 1-6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2019 r., poz. 1170 z późn. zm.)