28-Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

 

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

Nr 28
ZWROT  KOSZTÓW  DOWOŻENIA  UCZNIÓW  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  DO  SZKÓŁ
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY    REFERAT ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNY, pok. nr 4

tel. 25 631 26 58 w. 45

OSOBA WŁAŚCIWA

DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY

 Renata Bareja
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Umowa zawierana pomiędzy Urzędem Gminy Wodynie   a rodzicem/opiekunem prawnym  niepełnosprawnego ucznia.
WYMAGANE DOKUMENTY 1) wypełniony przez rodzica/opiekuna prawnego wniosek o zwrotu kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego z domu do szkoły i z powrotem

2) dowód osobisty do wglądu,

3) aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,

4) aktualne orzeczenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego

5) zaświadczenie z placówki oświatowej o uczęszczaniu niepełnosprawnego

ucznia do niniejszej szkoły,

6) kserokopia prawa jazdy,  w przypadku dowozu własnym samochodem,

7) kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu,  w przypadku dowozu

własnym samochodem,

8) kserokopia skierowania dziecka do kształcenia w danej placówce wydane

przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach,

 

OPŁATY nie podlega opłacie
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku
TRYB ODWOŁAWCZY Zgodny z zapisami ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
INNE INFORMACJE Rozliczenie przejazdów następować będzie co miesiąc, na podstawie przedłożonego rachunku.

W przypadku korzystania z komunikacji publicznej do rachunku należy dołączyć bilety dla udokumentowania kosztów przejazdu.

FORMULARZ DO POBRANIA Rachunek rodzica/opiekuna prawnego

28 -Rachunek rodzica lub opiekuna

PODSTAWA PRAWNA Art. 17 ust. 3a i art. 71b ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)