29- Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 29

 

 

NADANIE STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Referat Organizacyjno-Administracyjny, pok. nr 4

tel. 25 631 26 58 w. 45

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Renata Bareja

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Komisja egzaminacyjna nauczycielowi, który zdał egzamin wydaje zaświadczenie o akceptacji komisji egzaminacyjnej na podstawie którego Wójt Gminy Wodynie wydaje nauczycielowi akt  nadania stopnia awansu  zawodowego nauczyciela mianowanego

 

WYMAGANE DOKUMENTY  

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego obejmuje:

1.      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – oryginały lub potwierdzone kopie,

2.      Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego                           z uzasadnieniem – oryginał lub potwierdzona kopia,

3.      Zaświadczenie dyrektora szkoły/placówki oświatowej zawierające informacje o:

a.       wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym  przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w trakcie odbywania stażu;

b.      dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela;

c.       dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania                        z realizacji planu rozwoju zawodowego;

d.      uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania,       a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia- także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.

 

OPŁATA  

Brak

 

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Organ nadający stopień awansu zawodowego przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji, o której mowa w § 9 rozporządzenia. Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Organ nadający stopień awansu zawodowego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu, na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego:

·         do 30 czerwca danego roku, zostanie wydana decyzja                        o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku,

·         do 31 października danego roku, zostanie wydana decyzja                o nadaniu bądź odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

 

TRYB ODWOŁAWCZY  

Odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 

INNE INFORMACJE  

Dotyczy nauczycieli kontraktowych

 

FORMULARZ DO POBRANIA  

Wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego

29-wniosek o wszczęcie postępowania

 

 

PODSTAWA PRAWNA  

1.      Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674, z późn. zm.)

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. z 2013r. , poz.  393)