5-Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

Nr 5

 

ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach

pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAW Jadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY Załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji w sprawie zameldowania osoby.
WYMAGANE DOKUMENTY 1)           Wniosek o zameldowanie na pobyt stały

Załączniki:

·         wypełniony formularz wniosku „Zgłoszenie pobytu stałego”

Do wglądu:

·         dowód osobisty

·         dokument dotyczący stanu prawnego lokalu mieszkalnego

 

OPŁATY 10 zł Opłatę należy uiścić w pok. nr 11 Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy  Urzędu Gminy w Wodyniach – BS Siedlce o/Wodynie 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY Termin załatwienia sprawy – wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony.
TRYB ODWOŁAWCZY Od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Wodynie stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji.
INNE INFORMACJE Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie
FORMULARZ DO POBRANIA Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  5-Formularz zgłoszenia pobytu stałego
PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

  

Opracowała: Bareja Renata

Zatwierdził: Wojciech Klepacki