10-Wymeldowanie z pobytu stałego

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

Nr 10

 

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO – NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach

pok. nr 5,  tel. 25 631-26-58 w.35

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAW Jadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY Zarejestrowanie wymeldowania w Rejestrze PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców
WYMAGANE DOKUMENTY 1)         Wniosek „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” (odrębny dla każdej osoby wymeldowującej się, również dla dziecka) – wniosek może także zostać wygenerowany przez urzędnika podczas dokonywania czynności wymeldowania.

2)         Do wglądu;

•          dowód osobisty lub paszport

OPŁATY 17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy

 

TRYB ODWOŁAWCZY Nie przysługuje
INNE INFORMACJE Obywatel polski może dokonać wymeldowania z miejsca pobytu stałego :

1.  w formie pisemnej na formularzu w ogranie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu

2.  w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu  teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę

urzędowego poświadczenia odbioru

3. Wymeldowania dokonuje się osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika. Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązek wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni,

4. Organ dokonując wymeldowania z  pobytu stałego nie wydaje z urzędu zaświadczenia wymeldowania z pobytu stałego.

FORMULARZ DO POBRANIA Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku Urzędu Gminy w Wodyniach

10 -Formularz zgłoszenia wymeldowania z pobytustałego

 

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

 

 

Opracowała: Bareja Renata

Zatwierdził: Wojciech Klepacki