11-Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

Nr 11

 

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJACY PONAD 3 MIESIĄCE
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach

pok. nr 5,  tel. 25 631-26-58 w.35

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAW Jadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY Zarejestrowanie zameldowania w Rejestrze PESEL oraz Rejestrze Mieszkańców
WYMAGANE DOKUMENTY 1)         Wniosek „Zgłoszenie pobytu czasowego ”  (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)-wniosek może także zostać wygenerowany przez urzędnika podczas dokonywania czynności zameldowania

2)         Do wglądu:

•          dowód osobisty lub paszport

•          dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np.:

·                     wypis z księgi wieczystej,

·                     umowa cywilno-prawna,

·                     orzeczenie sądu,

·                     inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu

 

OPŁATY 17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy
TRYB ODWOŁAWCZY Nie przysługuje
INNE INFORMACJE 1. Druki meldunkowe wypełnia się odrębnie dla każdej osoby.
FORMULARZ DO POBRANIA Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy w Wodyniach

11 -Formularz zgloszenia pobytu czasowego

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

 

 

Opracowała: Bareja Renata

Zatwierdził: Wojciech Klepacki