12-Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

Nr 12

 

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY  TRWAJĄCY

PONAD 3 MIESIĄCE

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach

pok. nr 5, tel. 25 631-26-58 w.35.

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAW Jadwiga Majek
SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY Zarejestrowanie zameldowania w Rejestrze Zamieszkania Cudzoziemców
WYMAGANE DOKUMENTY 1)     „Zgłoszenie pobytu czasowego” – odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka,

2)     Do wglądu:

§ Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwie,

§ Wiza,

§ Umieszczony w dokumencie podróży odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

§ Karta pobytu,

§ Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,

§ Dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy

§    Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał) np.:

§  wypis z księgi wieczystej,

§  umowa cywilno-prawna ,

§  decyzja administracyjna,

§  orzeczenie sądu,

§  inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu

 

OPŁATY 17 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy
TRYB ODWOŁAWCZY Nie przysługuje
INNE INFORMACJE Druki meldunkowe wypełnia się odrębnie dla każdej osoby
FORMULARZ DO POBRANIA Wzór wniosku do pobrania w pokoju nr 5 w budynku  Urzędu Gminy w Wodyniach

12 -Formularz zgloszenia pobytu czasowego

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

 

Opracowała: Bareja Renata

Zatwierdził: Wojciech Klepacki