51-Wpisanie do rejestru wyborców

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

 

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,
08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

Nr 51
 

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Stanu Cywilnego w Wodyniach,

pok. Nr 5, II piętro, tel. 25 631 26 58 w. 35.

 

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIANIA SPRAW Jadwiga Majek

 

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAWY Wydanie decyzji administracyjnej

 

WYMAGANE DOKUMENTY – wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców wraz z załącznikiem (pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbedne do wpisania do rejestru wyborców),

– dowód osobisty do wglądu.

 

OPŁATY Brak

 

CZAS ZAŁATWIANIA SPRAWY 3 dni od daty złożenia wniosku

 

TRYB ODWOŁAWCZY Od decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Siedlcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

INNE INFORMACJE Wpisanie do rejestru wyborców na wniosek dotyczy:

– wyborców stale zamieszkałych na terenie gminy, bez zameldowania na pobyt stały,

– wyborców nigdzie nie zamieszkałych, przebywających na terenie Gminy Wodynie,

– wyborców stale zamieszkałych na terenie gminy pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały.

 

FORMULARZ DO POBRANIA Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy w Wodyniach, pokój nr 5, w godz. 745– 1545

51 _WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI AB

PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 31 sierpnia 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm.),

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polaską  innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. Nr 158, poz. 941).

 

Opracował:  Jadwiga Majek

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki