50-Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachdla_przedsięwzięcia mogącego potencjalnie_znacząco oddziaływać na_środowisko

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

Nr 50
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO POTENCJALNIE ZNACZĄCO

ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Referat inwestycyjno-gospodarczy

pok. nr 9, tel. 25 631 26 58 wew. 37

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Sylwia Kiełczykowska
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie decyzji administracyjnej
WYMAGANE DOKUMENTY 1)      Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik, stosownie do art. 33 § 3 K.p.a., dołącza oryginał lub urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.

2)      Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 3 egzemplarze mapy w związku z koniecznością prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami.

3)      Karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca dane, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w trzech egzemplarzach, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

4)      Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 6 ustawy (w trzech egzemplarzach).

5)      Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku (w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury w trzech egzemplarzach).

6)      W przypadku uzyskania, w trakcie postępowania administracyjnego, postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Raport o oddziaływaniu na środowisko zawierający dane określone w ww. postanowieniu – w trzech egzemplarzach, wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

  Ww. dokumenty powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone za zgodność z oryginałem.

7)      Dowód uiszczenia należnej zapłaty należnej opłaty skarbowej:

–          za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

–          za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

OPŁATY Opłata skarbowa:

  1. od wydania decyzji 205 zł,
  2. od przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby 105 zł,
  3. od pełnomocnictwa 17 zł,

Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy                    w Wodyniach Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010 z adnotacją dotyczącą decyzji. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokumentu przelewu.

CZAS ZAŁATWIENIA

SPRAWY

do dwóch miesięcy (*)
TRYB ODWOŁAWCZY W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie
INNE INFORMACJE W celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury, a w związku z tym prowadzenia jednoczesnych uzgodnień z innymi organami prosimy o składanie ww. dokumentów w 3-egzemplarzach.

* Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

FORMULARZ DO POBRANIA Wniosek dostępny w pokoju nr 9 oraz na stronie internetowej http://wodynie.eu
 

PODSTAWA PRAWNA

–         Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.267 ).

–        Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

–        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko      (Dz. U. z 2010r., Nr 213, poz. 1397).

–        Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

 

Opracowała:  Sylwia Kiełczykowska

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki