Karty usług

Usługi realizowane w urzędzie:

Referat Finansowy

57-Złożenie deklaracji w celu ustalenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

58-Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

59-Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

60-Wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej, dochodowości z gospodarstwa rolnego

61-Wydanie zaświadczenia  o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

62-Złożenie informacji w celu ustalenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości przez osoby  fizyczne

63- Złożenie deklaracji w celu ustalenia podatku od środków transportowych przez osoby fizyczne

 

 

Referat Inwestycyjno-Gospodarczy

30-Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej

32-Opiniowanie projektu podziału nieruchomości

33-Zatwierdzenie podziau nieruchomości

34-Rozgraniczenie nieruchomości

35-Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

36-Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym

37-Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

38-Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

39 -Zmiana stanu wody na gruncie

40-Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

41-Realizacja wniosków składanych do CEIDG

50-Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla_przedsięwzięcia mogącego potencjalnie_znacząco oddziaływać na_środowisko

 

Referat Organizacyjno-Administracyjny

28-Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół 

29- Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Urząd Stanu Cywilnego

1- Udostępnianie danych z ewidencji ludności

2- Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności

3- Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego

4- Wydanie dowodu osobistego

5-Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

6-Zgłoszenie wyjazdu za granicę

7-Wymeldowanie  w drodze decyzji administracyjnej

10-Wymeldowanie z pobytu stałego

11-Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

12-Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

13-Zameldowanie na pobyt stały

14-Zgłoszenie urodzenia dziecka

15-Przyjęcie oświadczeń o uznaniu ojcostwa

16-Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC (ślub cywilny)

17- Wydanie zaświadczenia do zawarcie małżeństwa (ślub konkordatowy)

18-Zaświadczenie o zdolnosci prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

19-Sporzadzenie aktu zgonu

20-Wydanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów

21-Wpisanie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego

22- Sprostowanie aktu stanu cywilnego

23-Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

24-Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

25-Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

27- Zmiana imion i nazwisk

51-Wpisanie do rejestru wyborców

52-Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

53-Udostępnianie rejestru wyborcow

54-Dopisanie do spisu wyborców

55-Udostępnienie spisu wyborców

56-Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania