Kierownictwo

Wojciech KlepackiWojciech Klepacki – Wójt Gminy Wodynie

Wojciech Klepacki urodził się w 1984 roku w Siedlcach. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Zamiejscowego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Licencjat turystyki i rekreacji (2006r.). Magister wychowania fizycznego specjalność: turystyka aktywna (2010r.).

Ponadto ukończył: Studia Podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego i zdrowotnego w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej w Pruszkowie (2008r.), Studia Podyplomowe w zakresie Informatyki na Akademii Podlaskiej w Siedlcach (2008r.), Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej Organizacja i Zarządzanie Oświatą zorganizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach – kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą (2011r.).

Pracę zawodową rozpoczął we wrześniu 2006 roku, kiedy został zatrudniony w Zespole Szkół w Wodyniach, jako nauczyciel wychowania fizycznego i informatyki.

Od lat związany jest z organizacjami społecznymi. Już w 2000 roku został członkiem Ochotniczych Straży Pożarnych (od 2011 r. był Wiceprezesem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wodyniach, zaś od maja 2016 r. jest Prezesem ZOG ZOSP RP w Wodyniach. Od 2016 r. jest członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP oraz delegatem na Zjazd Wojewódzki). Jest współzałożycielem i członkiem Stowarzyszenia “Kolektyw Oleśnica” (2011r.) oraz członkiem licznych organizacji pozarządowych i grup społecznych (np. członek zwyczajny Klubu Honorowych Dawców Krwi „Pszczółka” przy Urzędzie Gminy w Wodyniach, Członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Środowisko – Koło Gminne w Wodyniach).

Posiada bogate doświadczenie samorządowe. W latach 2006-2010 był Radnym Gminy Wodynie, natomiast w latach 2010-2014 był Radnym Powiatu Siedleckiego. Od 1 grudnia 2014 roku pełni funkcję Wójta Gminy Wodynie.

Żonaty, dwoje dzieci.

 

 

Hubert Pasiak - Zastępca Wójta Hubert Pasiak – Zastępca Wójta Gminy

Hubert Pasiak urodził się w 1982 roku w Siedlcach. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w Instytucie Polityki Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych zdobył tytuł politologa (specjalizacja: polityka społeczna; jednolite dzienne studia magisterskie). Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie zarządzania gospodarką społeczną oraz na Collegium Civitas Studia Podyplomowe Akademia Menedżerów III Sektora.

Karierę zawodową rozpoczął w styczniu 2006 r. w Stowarzyszeniu Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku – SOKIAL, którego jest współzałożycielem i Prezesem. W stowarzyszeniu SOKIAL zrealizował kilkadziesiąt projektów i akcji społecznych, ukierunkowanych przede wszystkim na rozwój aktywności społeczności lokalnych, poprawę funkcjonowania III sektora oraz współpracy międzysektorowej.

W administracji rozpoczął pracę w 2007 r. w Urzędzie Gminy Zbuczyn, gdzie pełnił funkcję Lidera projektu „Nowe kwalifikacje zawodowe dla rolników z Gminy Zbuczyn”, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Doświadczenie współpracy z administracją samorządową kontynuował w lokalnych grupach działa. W latach 2008 – 2011 był Członkiem Zarządu Lokalnej Grupa Działania – Stowarzyszeniu Kapitał – Praca – Rozwój, zaś od grudnia 2013 r. jest prezesem Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej.

W okresie od listopada 2009 do stycznia 2015 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Doradczo-Szkoleniowe Hubert Pasiak.

Jest doświadczonym trenerem i konsultantem, z którego wiedzy korzystały takie instytucje i organizacje, jak: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Mazowiecki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju EQUUS i wiele innych. Pracował m.in. w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim”. W latach 2011-2014 był doradcą, animatorem i kierownikiem Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Siedlcach. Posiada również doświadczenie wykładowcy akademickiego, m.in. na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Od lat jest bardzo aktywny społecznie. Angażuje się m.in. w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Mazowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, gdzie jest członkiem I, II i III Kadencji, Wojewódzkiej Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Mazowieckie Radzie Ekonomii Społecznej. Od ponad 20 lat działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku-Królowa Niwa, w której od 2017 r. pełni funkcję Sekretarza Zarządu. W 2015 r. został wyróżniony Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. W tym samym roku od Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Siedlcach otrzymał Złotą Odznakę Honorową za szczególne zasługi na rzecz seniorów. W działalności społecznej specjalizuje się w pozyskiwaniu środków unijnych i relacjach administracji publicznej i sektora organizacji pozarządowych. Uczestniczył w powstaniu kilkunastu partnerstw lokalnych oraz kilkudziesięciu organizacji pozarządowych na obszarze subregionu siedleckiego, z większością których stale współpracuje.

Od lutego 2015 r. Zastępca Wójta Gminy Wodynie.

Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem trójki dzieci.

 

 

 

Renata BarejaRenata Bareja – Sekretarz Gminy Wodynie/Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Siedlcach i Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach – studia podyplomowe z zakresu:  administracja publiczna.

Pracę zawodową rozpoczęła w 2004 roku, kiedy została zatrudniona w Urzędzie Gminy Wodynie na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych. W 2006 roku objęła stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Od dnia 1 listopada 2015 roku Sekretarz  w Urzędzie Gminy w Wodyniach.

Prywatnie żona i matka trójki dzieci.