Organizacje Pozarządowe

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje organom administracji publicznej, przy realizacji zadań publicznych, współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz określa formy tej współpracy.

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów rozwoju demokratycznego społeczeństwa. Jej zadaniem jest m.in. poprawa życia mieszkańców, zapewnienie możliwości poszerzenia aktywności społecznej. Aby usprawnić współpracę Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi, Wójt Gminy wprowadził następujące rozwiązania:
– od 1 lutego 2015 r. współpracą Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi zajmuje się Zastępca Wójta Gminy;
– w marcu 2015 r. powołano Wodyńskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, który jest programem Urzędu Gminy, współrealizowanym przez lokalne organizacje pozarządowe.


Aktualności

***

11.12.2019 r.

Protokół z konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Protokół

Załącznik do protokołu

***

25.10.2019 r.

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Treść projektu programu, formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej i są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie pok. nr 16.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2019 r. na:

 • adres poczty elektronicznej: zastepca@wodynie.eu,
 • do sekretariatu Urzędu Gminy w Wodyniach (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie),

przy czym decyduje data wpływu formularza do Urzędu.

Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Wodynie z dnia 24.10.2019 r.

Formularz do zgłaszania uwag

***

16.08.2019 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019 – 2020

Wójt Gminy Wodynie informuje, że dnia 16 sierpnia 2019 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019 – 2020 w obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozstrzygnięcia.

Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Wodynie z dnia 16.08.2019 r.

***

16.08.2019 r.

Powołanie Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019 – 2020

Zarządzenie Nr 44/2019 Wójta Gminy Wodynie z dnia 16.08.2019 r.

***

5.08.2019 r.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019-2020

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019-2020 w obszarach wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zgłoszenia można wysyłać pocztą lub składać osobiście w Urzędzie Gminy w Wodyniach przy ul. Siedleckiej 43, 08-117 Wodynie w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r.

Formularz_zgłoszenia_przedstawiciela_organizacji

***

15.07.2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie na lata 2019 – 2020

Wójt Gminy Wodynie informuje, że dnia 15 lipca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w latach 2019-2020 w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Wodynie z dnia 15 lipca 2019 r.

***

13.05.2019 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie na 2019 rok 

Wójt Gminy Wodynie informuje, że dnia 30 kwietnia 2019 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2019 roku w obszarach:

 1. ochrona i promocja zdrowia;
 2. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozstrzygnięcia.

Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Wodynie z dnia 30 kwietnia 2019 r.

***

17.04.2019 r.

Powołanie Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2019 r.

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Wodynie z dnia 16.04.2019 r.

***

14.03.2019 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r. pt. „Razem dla przyrody gminy Wodynie”

Ogłoszenie

Oferta

***

11.03.2019 r.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie na 2019 rok

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w roku 2019 w obszarach:

 1. ochrona i promocja zdrowia;
 2. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia 25 marca 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy

***

11.03.2019 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie na 2019 rok 

Wójt Gminy Wodynie informuje, że dnia 11 marca 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2019 roku w obszarach:

 1. ochrona i promocja zdrowia;
 2. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 3. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Zarządzenie Nr 12/2019 z dnia 11 marca 2019 r. 

***

5.03.2019 r.

Sprawozdanie z Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).

Sprawozdanie za 2018 rok

***

4.03.2019 r.

Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

1 marca 2019 roku weszły w życie nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych.

W październiku 2018 roku wydane zostały nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konieczność wydania stosownych rozporządzeń wynikała z wejścia w życie ustawy z 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz.U. poz. 1909 z późn. zm.), która uczyniła Przewodniczącego Komitetu organem właściwym do wydania aktów, w miejsce ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.
Rozporządzenia te między innymi wprowadziły nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, czyli podstawowych dokumentów systemu zlecania zadań publicznych. Zgodnie z treścią przepisów wprowadzających nowe wzory mają obowiązywać w konkursach ofert ogłaszanych po dniu 1 marca 2019 roku.
Nowe wzory dostępne są już na naszej stronie DRUKI I FORMULARZE

PROGRAMY WSPÓŁPRACY

DRUKI I FORMULARZE

OGŁOSZENIA Z 2018 ROKU


Kontakt

Marlena Paczek
Urząd Gminy Wodynie
ul. Siedlecka 43
08-117 Wodynie

Pokój nr 16

Telefon: 602630333
e-mail: zastepca@wodynie.eu


Więcej informacji na temat współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi

bip