Organizacje Pozarządowe

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje organom administracji publicznej, przy realizacji zadań publicznych, współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz określa formy tej współpracy.

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów rozwoju demokratycznego społeczeństwa. Jej zadaniem jest m.in. poprawa życia mieszkańców, zapewnienie możliwości poszerzenia aktywności społecznej. Aby usprawnić współpracę Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi, Wójt Gminy wprowadził następujące rozwiązania:
– od 1 lutego 2015 r. współpracą Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi zajmuje się Zastępca Wójta Gminy, Hubert Pasiak;
– w marcu 2015 r. powołał Wodyńskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, który jest programem Urzędu Gminy, współrealizowanym przez lokalne organizacje pozarządowe.


AKTUALNOŚCI 2018

 

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert Gminy Wodynie.

2018.04.12

Wójt Gminy Wodynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków  komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w roku 2018.
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie do 18kwietnia 2018 r.

Formularz zgłoszenia

 

————————————————-

 

Oferta na realizację zadania publicznego w obszarze: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

 2018.03.08, aktualizacja: 2018.03.12

Na realizację zadania publicznego w obszarze „porządek i bezpieczeństwo publiczne” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę złożyła Fundacja Verita.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je na adres e-mail: zastepca@wodynie.eu

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy: zastepca@wodynie.eu  bądź telefoniczny: 696565333.

 

Oferta_Fundacja_Verita (MAŁE GRANTY)

 


NAJWAŻNIEJSZE FORMULARZE I DOKUMENTY:

Roczny program współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Roczny program współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Wzór Oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 


Więcej informacji na temat współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi

bip