Organizacje Pozarządowe

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje organom administracji publicznej, przy realizacji zadań publicznych, współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz określa formy tej współpracy.

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów rozwoju demokratycznego społeczeństwa. Jej zadaniem jest m.in. poprawa życia mieszkańców, zapewnienie możliwości poszerzenia aktywności społecznej. Aby usprawnić współpracę Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi, Wójt Gminy wprowadził następujące rozwiązania:
– od 1 lutego 2015 r. współpracą Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi zajmuje się Zastępca Wójta Gminy;
– w marcu 2015 r. powołano Wodyńskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, który jest programem Urzędu Gminy, współrealizowanym przez lokalne organizacje pozarządowe.

NASZE PROGRAMY WSPÓŁPRACY

DRUKI I FORMULARZE

AKTUALNOŚCI Z LAT 2018 -2019


Aktualności 2020

***

13.10.2020 r.

Protokół z konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Protokół

***

28.08.2020 r.

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Treść projektu programu, formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej i są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie pok. nr 16.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2020 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: zastepca@wodynie.eu,
  • do sekretariatu Urzędu Gminy w Wodyniach (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie),

przy czym decyduje data wpływu formularza do Urzędu.

Zarządzenie Nr 49/2020 z dnia 27.08.2020 r.

Formularz uwag 2021

 

***

12.05.2020 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 roku

Wójt Gminy Wodynie informuje, że dnia 12 maja 2020 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 roku w następujących obszarach: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią rozstrzygnięcia.

Zarządzenie Nr 20/2020 z dnia 12 maja 2020 r.

***

27.04.2020 r.

Powołanie Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 roku

Zarządzenie Nr 17/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

***

03.04.2020 r.

Sprawozdanie z Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Sprawozdanie zostało opracowane zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

Sprawozdanie

***

19.03.2020 r.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 roku

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 r. w obszarach:

a) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
b) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
c) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa narodowego.

Zgłoszenia należy wysyłać pocztą lub pocztą kurierską do Urzędzie Gminy Wodynie (ul. Siedleckiej 43, 08-117 Wodynie) w terminie do dnia 9 kwietnia 2020 r. Decyduje data wpływu!

Formularz zgłoszenia

***

19.03.2020 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2020 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Wodynie z dnia 19.03.2020 r.

***

13.12.2019 r.

Roczny program współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Uchwała Rady Gminy Wodynie z dnia 13.12.2019 r.

***

11.12.2019 r.

Protokół z konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Protokół

Załącznik do protokołu

***

25.10.2019 r.

Konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

Treść projektu programu, formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej i są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie pok. nr 16.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2019 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: zastepca@wodynie.eu,
  • do sekretariatu Urzędu Gminy w Wodyniach (ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie),

przy czym decyduje data wpływu formularza do Urzędu.

Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Wodynie z dnia 24.10.2019 r.

Formularz do zgłaszania uwag

 


Kontakt

Marlena Paczek
Urząd Gminy Wodynie
ul. Siedlecka 43
08-117 Wodynie

Pokój nr 16

Telefon: 602630333
e-mail: zastepca@wodynie.eu


Więcej informacji na temat współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi

bip