Organizacje Pozarządowe

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje organom administracji publicznej, przy realizacji zadań publicznych, współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz określa formy tej współpracy.

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów rozwoju demokratycznego społeczeństwa. Jej zadaniem jest m.in. poprawa życia mieszkańców, zapewnienie możliwości poszerzenia aktywności społecznej. Aby usprawnić współpracę Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi, Wójt Gminy wprowadził następujące rozwiązania:
– od 1 lutego 2015 r. współpracą Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi zajmuje się Zastępca Wójta Gminy;
– w marcu 2015 r. powołał Wodyńskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, który jest programem Urzędu Gminy, współrealizowanym przez lokalne organizacje pozarządowe.


AKTUALNOŚCI 2018

Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

2018.10.25

 

Projekt dokumentu, objętego konsultacjami.

 

 ————————————————-

 

ferta na realizację zadania publicznego w obszarze

Oferta na realizację zadania publicznego w obszarze: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

 2018.06.28

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę złożyło Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je na adres e-mail: zastepca@wodynie.eu

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy: zastepca@wodynie.eu  bądź telefoniczny: 696565333.

Oferta Stowarzyszenie Kolektyw Oleśnica (MAŁE GRANTY)

 ————————————————-

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert Gminy Wodynie.

2018.04.12

Wójt Gminy Wodynie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów na członków  komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w roku 2018.
Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Wodynie, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie do 18 kwietnia 2018 r.

Formularz zgłoszenia

 

 ————————————————-

 

Oferta na realizację zadania publicznego w obszarze: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

 2018.03.08, aktualizacja: 2018.03.12

Na realizację zadania publicznego w obszarze „porządek i bezpieczeństwo publiczne” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę złożyła Fundacja Verita.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do nich uwagi, przesyłając je na adres e-mail: zastepca@wodynie.eu

 

Jeżeli załączone dokumenty nie mogą zostać prawidłowo odczytane przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt mailowy: zastepca@wodynie.eu  bądź telefoniczny: 696565333.

 

Oferta_Fundacja_Verita (MAŁE GRANTY)

 


NAJWAŻNIEJSZE FORMULARZE I DOKUMENTY:

Roczny program współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Roczny program współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Wzór Oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 


Więcej informacji na temat współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi

bip