Organizacje Pozarządowe

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakazuje organom administracji publicznej, przy realizacji zadań publicznych, współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz określa formy tej współpracy.

Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów rozwoju demokratycznego społeczeństwa. Jej zadaniem jest m.in. poprawa życia mieszkańców, zapewnienie możliwości poszerzenia aktywności społecznej. Aby usprawnić współpracę Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi, Wójt Gminy wprowadził następujące rozwiązania:
– od 1 lutego 2015 r. współpracą Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi zajmuje się Zastępca Wójta Gminy;
– w marcu 2015 r. powołano Wodyńskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, który jest programem Urzędu Gminy, współrealizowanym przez lokalne organizacje pozarządowe.

NASZE PROGRAMY WSPÓŁPRACY

DRUKI I FORMULARZE

AKTUALNOŚCI Z LAT 2018 -2020


Aktualności z 2021 roku

***

5.02.2021 r.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Wodynie w 2021 roku

Wójt Gminy Wodynie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na podstawie Zarządzenia Nr 6/2021 Wójta Gminy Wodynie z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Gminę Wodynie zadań publicznych w 2021 roku.

Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenia należy złożyć osobiście lub wysyłać pocztą lub pocztą kurierską do Urzędu Gminy Wodynie (ul. Siedleckiej 43, 08-117 Wodynie) w terminie do dnia 18 lutego 2021 r. Decyduje data wpływu do Urzędu!

Formularz zgłoszeniowy 2021

***

27.01.2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Gminę Wodynie zadań publicznych w 2021 roku

Ogłoszenie o konkursie

***

08.01.2021 r.

Roczny program współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Program współpracy

 


Kontakt

Marlena Paczek
Urząd Gminy Wodynie
ul. Siedlecka 43
08-117 Wodynie

Pokój nr 16

Telefon: 602630333
e-mail: zastepca@wodynie.eu


Więcej informacji na temat współpracy Gminy Wodynie z organizacjami pozarządowymi

bip