Aktualności

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2018r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XXXVI/2017 z sesji Rady Gminy Wodynie.
4. Informacja przedstawiciela CENTRUN Medyczno-Diagnostycznego na temat opieki zdrowotnej na terenie Gminy Wodynie.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2018-2028,
2) zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2018 rok,
3) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Wodynie publicznym przedszkolu i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki,
4) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Wodynie na lata 2018-2022.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Michalczyk