Aktualności

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Wodynie

Zawiadamiam, że w dniu 5 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wodynie odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Wodynie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji, rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2. Informacja Przewodniczącego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, w tym informacja  o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Skórcu, Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2019 rok.
5. Przyjęcie informacji o ocenie zasobów pomocy społecznej Gminy Wodynie za 2019 rok.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Debata nad raportem o stanie Gminy Wodynie za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Wodynie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Wodynie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok,
– odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2019 rok,
– odczytanie opinii RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wodynie za 2019  rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wodynie za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wodynie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wodynie na 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wodynie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIX/282/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji Koalicji Polska Wolna od 5G bez rozpatrzenia.
18. Odpowiedzi na wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wodynie

/-/ Mirosław Michalczyk